Category Archives: Ljud

 • 0

Flygvapenmuseum i Linköping

Category:Ljud

ljudombudsmannen spelade in ny audioguide för Flygvapenmuseum i Linköping. Speaker Mats Hydbom. Studio SMT Radio.


 • 0

Nya ljud i stan under Halloween

Category:Ljud


Ljudombudsmannen har fått uppdrag att göra Scarry ljud på

ett av Stockholms största nöjesetablissemang. Det kommer bli späääääääänande och läääääääskigt.

Resultatet blev rekord för Grönan Lund 90 000 besökare på 10 dagar. Whooooahhha


 • 0

Frantzéns klar

Category:Ljud

Äntligen,

Frantzéns nya restaurang är klar och ljudet godkänt av Björn. Det var roligt att vara med på detta enorma projekt. Tack Olle Markstedt och Hasan Vrazalica på Campido.

Stjärnkocken Björn Frantzén och Ljudombudsmannen Lars Bergh.

 


 • 0

Dåligt ljud på Landvetter

Category:Ljud
Nyss hemkommen från USA och ljudmässa, möts jag av denna märkliga syn.
Skylten sitter så det lätt går att läsa medan högtalarna sitter högt uppe i taket. På denna höjd är det omöjligt att få bra ljud. Ljuden du hör är bara reflexer och ger ett mycket otydligt ljud. Varför är det så?
Hur skulle folk reagera om skylten satt bredvid högtalarna?

 • 0

USA

Category:Ljud

http://www.sae.org/events/nvc/

Idag förberedelser med dr Thomas Lago inför konferens i Grand Rapids, Michigan, USA 12 juni. Jag deltar i paneldebatten och berätta om Ear Gaurdian. Appen används för att i realtid kunna mäta hur hur mycket ljud du exponeras av.


 • 0

Nya matro.nu är klar

Category:Ljud

På matro.nu hittar du restauranger med sund ljudmiljö.


 • 0

Tidigare

Category:Ljud

 

28 mars 2017

Nu är det snart dags att lansera nya matro.nu
Där du hittar restauranger med sund ljudmiljö.

22 juni 2016

Hur bygger jag om min lägenhet så den blir tystare.

Om du har för mycket ljud kan du kräva nya fönster av hyresvärden om ljudet överstiger 30 dBA i sovrum. Detta mäts under 24 h.

Numera finns det professionella ljudmätare som du kopplar till din mobil och får exakta ljudnivåer.

Dämpa ner i din lägenhet. Mattor, mjuka väggar

Är det din egen lägenhet kan du dämpa mot grannar med golvgips.

På företag som säljer gipsskivor hittar du byggbeskrivningar.

Byt ut dörrar som är ljudklassade

Täta dörrar. Mycket ljud smiter mellan i springor nyckelhål mm.

Sätt gummifötter på tvättmaskin.

När ni köper vitvaror köp med lägsta ljudnivån. Köksfläkt, luftkonditioneringar, dammsugare, tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner.

Se till att de inte sitter dikt an på väggen. Minst på fjädrar, helst separat plint.

Olja dörrar

Ha mjuka insatser i lådor så bestick inte slamrar så mycket.

Det är den totala mängde ljud vi exponeras för som tröttar oss.

Använd bra högtalare så behöver du inte spela högt men ändå höra bra.

Tips inför sommaren

Använd batteridriva gräsklippare

Kör inte gräsklippare efter 18 på helger eller före 10 på morgonen.

Visa hänsyn, informera gärna innan ni ska ha fest och när det är tänkt att sluta.

När du ska hamra och spika, samma där, inte efter 18 och helst inte för 10 på helger 8 på vardagar.

Använd hörselskydd.

Kom ihåg att gå ut i naturen och lyssna på tystnad.

Mobil och hörlurar behöver inte vara på hela tiden.

Ska ni lyfta av grejer från bilen plankor mm.

Kasta inte från 1 meters höjd. Lägg ner dom.

Det finns forskning som visar på att kvinnor gör mindre ljud ifrån sig när de jobbar än män.

2 Juni 2016

Byggtips
Isolera sovrum med dämp material i väggar och lägg på golvgips på väggen
Principen är 2 gips isolering 2 lager gips. Säger ljudombudsmannen

27 maj 2016.

Vad säger lagen?

Om du vill ha svar. Lyssna på P4 Stockholm 2 juni kl 12.15

Screen Shot 2016-05-27 at 16.23.27Hur högt får motorcyklar låta

Hur sent kan man festa?

Utomhuskonserter, vad gäller?

Fläktar och kylaggregat vad gäller? Hur mycket får det låta.

Om jag blir störd vad gör jag?

Hur bygger jag om min lägenhet så den blir tystare.

Om du har för mycket ljud kan du kräva nya fönster av hyresvärden om ljudet överstiger xx dB.

Numer finns  professionella ljudmätare som du kopplar en mätmikrofon typ 2 och får exakta ljudnivåer.

Dämpa ner i din lägenhet. Mattor, mjuka väggar.

Är det din egen lägenhet kan du dämpa mot grannar med golvgips.

Byt ut dörrar som är ljudklassade

Täta dörrar. Mycket ljud smiter mellan i springor nyckelhål mm.

Sätt gummifötter på tvättmaskin.

När ni köper vitvaror köp med lägsta ljudnivån. Köksfläkt, luftkonditioneringar, dammsugare, tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner.

Se till att kondensaggregatet för ACn inte sitter dikt an på vägg20160521_144514. Den ska minst stå på fjädrar, helst separat plint.

Olja dörrar.

Ha mjuka insatser i lådor så bestick inte slamrar så mycket.

Det är den totala mängde ljud vi exponeras för som tröttar oss.

Använd bra högtalare så behöver du inte spela högt men ändå höra bra.

Bullerlagen är i bland vag men det står.

Du ska inte bli störd Och inte få din hörsel skadad på arbetsplatsen.

Och jag och Thomas Lagö jobbar bla med att få dessa regler tydligare och att allmänheten ska känner till dem.

Mycket handlar om hänsyn och tänk efter.

Om du jobbar på en förskola tex.

Om du som vuxen skriker så skriker barnen. De gör inte vad du säger utan vad du gör.

Prova prata samtalston och hör om allmänna ljudnivån sänks.

Detta står på Naturvårdsverkets hemsida.

Om du är störd av buller – vänd dig först till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten.

Om du inte får gehör – vänd dig till kommunens miljökontor, som bedömer situationen och kan fatta beslut om åtgärder.

Om du är missnöjd med kommunens beslut – kan du överklaga till länsstyrelsen.

Centrala myndigheters ansvar

Naturvårdsverket ansvarar för att ge vägledning om hur miljöbalken ska tillämpas och har ett nationellt samordningsansvar för omgivningsbuller.

Arbetsmiljöverket ansvarar för buller i arbetsmiljön.

Boverket har hand om planeringsaspekter och följer upp målen för buller i ”God bebyggd miljö”.

Generalläkaren har tillsynsansvar enligt miljöbalken för hälsorisker inom verksamheter där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materialverk eller Försvarets radioanstalt är verksamhetsutövare.

Havs- och vattenmyndighetens ansvar inkluderar buller och andra störningar i havs- och vattenmiljön.

Konsumentverket har tillsynsansvar när det gäller produkter, t.ex. leksaker och hushållsmaskiner.

Luftfartsverket ansvarar för flygplatser och flygtrafikledning.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndighetens uppdrag är att främja hälsa, förebygga ohälsa samt skydda mot hälsohot.

Sjöfartsverket ansvarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart och ansvarar även för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Ansvaret omfattar miljöfrågor inklusive buller.

Transportstyrelsen utformar regler om järnväg, luftfart, sjöfart och vägtrafik. Transportstyrelsen arbetar också för att luftfartens negativa miljöpåverkan ska minimeras och har ett övergripande ansvar för flygtransportsystemets miljöanpassning

Vad är bullerstörning?

Med allmän bullerstörning menas en sammantagen bedömning av hur störande eller besvärande olika ljudkällor upplevts under en längre tidsperiod. Termen inkluderar störning av aktiviteter, vila och sömn.

Termen omfattar också själva upplevelsen av obehag och irritation när man utsätts för buller. Eftersom störning är en subjektiv reaktion påverkas reaktionen av många andra faktorer än bara själva bullerexponeringen, särskilt vid låga ljudnivåer. Sammanställningar av en mängd störningsstudier i boendemiljö visar att vid samma genomsnittliga dygnsljudnivå är flygbuller mer störande än vägtrafikbuller, som i sin tur är mer störande än tågbuller.

Riktvärden har lagts fast för buller från olika verksamheter. Riktvärdena är utgångspunkter för bedömning av bullerstörningarnas omfattning.

Riktvärdena är inte bindande normer

Riktvärdena i propositionen som har fastställts av riksdagen och regeringen ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till de lokala faktorer och de särskilda omständigheter som råder i varje enskilt fall och inte tillämpas som rättsligt bindande normer. Viktigt att komma ihåg är att riktvärdena utgått från nivåer som, om de överskrids, leder till att många människor störs.

Propositionen innehöll åtgärdsprogram där man i en första etapp skulle åtgärda befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Åtgärderna skulle i första hand leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 dB(A) ekvivalentnivå och 45 dB(A) maximalnivå.

För höga riktvärden för trafikbuller

Det är positivt att samordna miljöbalken och plan- och bygglagen. Men den föreslagna förordningen är inte en bra lösning. Vi avstyrker därför förslaget till förordning. Regeringen borde först utvärdera de nya författningsreglerna som börjar gälla 2 januari 2015

För höga riktvärden för buller från trafik

De nivåer som föreslås är högre än de som tillämpas idag, högre än de som föreslogs så sent som i höstas i bullersamordningsutredningen SOU 2013:57 och också högre än de nivåer som WHO rekommenderar. Om förslaget går igenom kommer det att leda till fler bullerutsatta. Ett flertal studier visar en ökad risk för att drabbas av till exempel högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar om man under en längre tid bor i områden med höga ljudnivåer från trafik.

I vårt yttrande har vi bland annat kommenterat att de föreslagna bullernivåerna på den minst bullriga sidan av ett bostadshus är för högt satta i förslaget. Det är viktigt att kunna ha åtminstone en sida av sitt hus eller sin lägenhet där det är lugnare och där man till exempel kan ha öppna fönster.

Inte bra med högre riktvärden vid studentbostäder

Förslaget skulle dessutom innebära att det blir tillåtet med mer buller vid studentbostäder än vid andra bostäder. Det finns enligt oss inga miljömässiga skäl att göra ett sådant undantag.

Ingen anledning att ha andra riktvärden för flygbuller i Stockholm

Enligt förslaget ska Stockholms inte omfattas av de angivna ljudnivåerna. Vi kan inte se att det finns några miljömässiga skäl för detta undantag.

I förslaget anges också att riktvärdena för flygbuller som reglerar maximala ljudnivåer dag och kväll endast ska gälla vid uteplats om en sådan finns, inte som tidigare vid fasad. Det innebär att de riktvärdena inte omfattar boende som saknar uteplats och är en försämring jämfört med nuvarande situation.

Inte kombinera riktvärden med undantag från dem

Enligt miljöbalken gör man alltid en bedömning i den enskilda situationen och då ingår också att ta reda på om åtgärderna leder till oskäliga kostnader. Det är en bra och tydlig konstruktion. Riktvärden med generella avsteg skapar en otydlig och ologisk reglering och är inget vi stödjer.

Hämtar från naturvårdsverkets hemsida.

18 april 2016

Lars Bergh

Ljudombudsmannen deltar på SAE Institutes möte den 18 april
SAE Institute logoInbjudan har gjorts av Jian Rödblom, Business Development Manager för SAE Global. Ljudombudsmannen är där tillsammans med Qirra Sounds Dr Thomas Lagö Vi kommer prata om ljud och ljudmiljö  i SoundTrades Studios lokaler i Solna,

Eventet startar 18.30 med mingel. Detta är ett: Meetup-koncept för att vi kollektivt ska hålla oss uppdaterade med jämna mellanrum, lära oss av varandra i olika koalitioner och av experter som vi bjuder in då och då.

Inbjudna medlemmar är SAE’s Staff, Alumni och Studenter tillsammans med SSES (Swedish Sound Engineering Society) Representanter från andra industrier, nätverk och tubbar kommer också delta. För mer info om SAE Institute, besök: http://www.sae.edu

Vi kommer även att deltaga i SAE Alumni Convention 2016 i Köln (Tyskland) 11-12 oktober 2016 (Alumni-namnet är lite missledande för det är personal, media industri, VIPs och elever som utgör majoriteten)

http://alumni.sae.edu/convention/convention-2016/

2 april 2016

Nu finns 10 nya restauranger upplagda på matro.nu

28 mars 2016

Qirra Sound används i X-Level Studios
X Level Dreamhill 2 smallQirra Sounds unika högtalare testas i den anrika EMI-studion i Stockholm som numera går under namnet X-level Studios. Ljudombudsmannen öppnade dörren för Qirra Sound.

Willem Bleeker, som är deras ljudansvarige säger: ”Det första jag noterade var den fantastiska upplösningen i ljudet! Nu hör jag plötsligt båda reverbens start och slut tydligt på virveln. 

När jag jobbat med Qirra-högtalarna ett tag insåg jag dessutom att att jag inte alls blir lika ljudtröst.”

Vill du höra med egna öron hur det låter Kontakta oss!

X Level Dreamhill 1 small

21 mars 2016 

Grattis, idag fyller nya hemsidan Matro.nu 1 vecka!

Det firas med att jag pratar om Matro.nu med Pär Fontander kl 11.00 i P4 Radio Stockholm idag.
Med mig är dr Thomas Lagö och vi förklarar hur du gör för att få bättre ljudmiljö.

På Matro.nu kan du tipsa om restauranger och caféer som du tycker bryr sig om ljudmiljön. Bra dämpning, låg musik så man kan prata med varandra och höra vad den andre säger.

Var rädd om öronen, de är svåra att laga.
Vi hörs, Ljudombudsmannen Lars Bergh

14 mars 2016 matro.nu
Ny sida för att hitta restauranger och caféer med bättre ljudmiljö.

Här hittar du hela listan. matro.nu

1 mars 2016 
Alla säger titta här, lyssna där…..
Hur ska vi orka ta till oss all informations som pockar och lockar på oss.
Speciellt när vi har en ljudmiljö som är öronbedövande över allt.
Det finns inga lugna platser kvar.
Från morgon till kväll är det ljud, oljud och buller.
Skillnaden mellan öron och ögon är att med ögon kan du i alla fall blunda
men ljud tränger igenom allt.
Efter terrorhot och miljöförstöringen kommer ljudmiljöförstöringen?
Vi vet att kvinnor i högre grad är stressade och sjukskriver sig.

 Lars Bergh Ljudo med Dr Thomas Lagö

Lars Bergh Ljudo med
Dr Thomas Lagö

Det beror i mångt och mycket på att vi har en ljudmiljö som stör och förstör våra liv.

Örat är som vilken muskel som helst. Den behöver vila ibland.
Vi sitter i öppna landskap, skolor med ljudmiljöer som bygger
på 50ets katedrundervisning,
bostäder där du hör vad grannen gör utan någon censur.
Vi behöver få ett högre ljudmedvetande hos allmänheten så de kan påverka politiker, arkitekter, restaurangägare, arbetsgivare att inse sambandet ljudstress och sjukskrivningar.
Att vi har det så här är inget nytt.
Det har skrivits spaltmil och utredningar om att vi störs av buller. Nu är det dags att göra något åt det!
Som en början har ljudombudsmannen startat matro.nu

Tanken är att hitta restauranger som tänker på ljudmiljö där vi äter.
Det är ett litet steg för människan men ett första steg att göra bra ljud på jorden.
Lars Bergh arbetar med professor Thomas Lagö
läs mer om Thomas här
Lars Bergh ljudombudsmannen LjudO mars 2016

27 februari 2016 

Ljudombudsmannen vill förbättra ljudmiljön på restauranger.

Vet krögare att smaken påverkas av ljudnivån? Redan vid nivåer på 75dB börjar förmågan att uppleva smaker försämras.

Det är framför allt sötma och sälta som försämras. Har du provat flygplansmat i lugn miljö? Då kommer du märka hur salt maten är. Den måste vara så salt för att du ska känna smaken uppe i luften med en ljudnivå på mellan 90-100 dB kabin (se referens nedan).

Detta borde krögare fundera på. Förbättra ljudmiljön med rätt placerat dämpmaterial, på rätta ställen, använda färre högtalare med bra kvalitet och få maten att smaka bättre. Då kan man njuta av maten, tala med varandra och få en helhetsupplevelse som tyvärr saknas på alltför många restauranger.

Ljudombudsmannen vill vara med och ändra på detta så att vi får bättre akustiska miljöer.

För att läsa mer om hur mat påverkas av ljud. Läs här

11 februari 2016 

Idag var ljudombudsmannen på möbelmässa i Älvsjö.

Fullt med nya härliga ljuddämpande produkter från många leverantörer. Både möbler, väggar, golv tak. Nu är vi helt uppdaterad på det senaste och vilket som är bäst kombination som ger bra ljudmiljö.

Framtides miljö kommer låta mycket bättre. Bra.

Plus i SVT 1 provar hörlurar.

Bäst komfort

Bose
AKG
HK, Sony

Bose vann; dämpade 18 db,  lät bäst men är dyrast. Ca 3000 skr

3 februari 2016 

Ljudombudsmannen startar matsamtalskartan.se

Många har frågat mig efter bra restauranger med bra ljudmiljö. Många ggr kommer maten i andra hand. Bara jag får en lugn miljö att sitta i verkar många resonera.

Om matsamtalskartan.se

matsamtalskartan.se finns för att det ska bli enklare att hitta restauranger med bra ljudmiljö. Här kan du hitta restauranger, caféer, betygsätta, kommentera. Tipsa oss ifall du tycker en restaurang eller café saknas och som du tycker andra ska upptäcka.

Restauranger runt omkring dig
#matsamtalskartan.se Byggt av Lars Bergh feb 2016 med hjälp av WordPress och ett antal pluginer.

Kontakt: lars@ljudombudsmannen.se

Matsamtalskartan.se i samarbete med Ljudombudsmannen.se

Sprid denna sida och kom med fler bra förslag på restauranger.

Tanken är att de som driver restauranger och caféer ska få något mer att bli stolta över förutom maten.

Priset Restauranger med bästa ljudmiljö koras i slutet av 2016.

Välkommen till en lugnare ljudmiljö på restauranger

24 Januari 2016 

Första besök på Mall of Scandinavia. Blev positivt överraskad av ljudmiljön. Inte av fågelkvittret i entren men mattor som såg ut som gatsten och slingrande korridorer med träväggar. Inga långa tråkiga ekon där.

Bra tänkt.

1 Januari 2016   Nya spadtag

Nytt ljudår 2016 och nya möjligheter till bättre ljudmiljöer. Ska du bli en av dom som får det?
Varför inte gå vår ljudkurs som tar upp problem och lösningar på arbetsplatsen, resturangen och hemmet.

Välkommen att höra av dig.

15 november 2015

Ljudmätning gav gott resultat.

I somras byggde vi extra tak i restaurangen Coco & Carmen på Östermalm för att dämpa ljud mot våning ovanför.

Nu är ljudmätning gjord med gott resultat. De som bor ovanpå säger t.o.m att det är STOR ljudskillnad. -Nu blir vi inte störda längre.

Det gillar Ljudombudsmannen att höra.

Att Coco & Carmen dessutom har fantastisk mat gör ju inte saken sämre.

Mot nya mål säger Ljudombudsmannen Lars Bergh

26 oktober 2015

De kostnader samhället får pga höga ljudnivåer är miljarder. Dessa kostnader är svåra att sammanställa i ett stapeldiagram men höga ljud påverkar oss med stress, oro, ständigt störda på ett eller annat sätt och trötthet.

Det leder till

Ökad sjukfrånvaro, högre sjukvårdskostnader, hörapparater, olyckor mm.

Listan kan göras hur lång som helst.

Det är inte buller runt flygplatser som är det mest akuta utan alla de små vardagsljud som tillsammans blir en gröt av ljudintryck som påverkar oss negativt.

Tunnelbanor, dörrar som gnisslar, dålig isolering mellan lägenheter, ekiga skolor, bullriga kontor, kopieringsmaskiner, skramlande kyldiskar och allt ljud vi själva bidrar med genom att lyssna på musik i hörlurar hela dagarna.

Det är viktigt att örat får ljudpauser. Använd öronproppar, sitt i tysta rum, håll för öronen när utryckningsfordons sirener tjuter.

1 oktober 2015

Från och med 1 oktober finns Lars Bergh som representant i Stockholm för att förstärka Gartorps försäljning i Stockholmsregionen.
Med det kunnande Lars har blir det ett starkt ben för Gartorps erkänt ljudeffektiva produkter att förbättra din ljudmiljö.
VD Mikael Adamsson, Gartorps
Läs mer på www.gartorps.se

14 september

Ljud
I fysiken förklaras det som en: Vågrörelse
I naturen är det: Fågelkvitter, vågskvalp, vaggsång. Detta är ljud som får oss att slappna av och bli lugna.
I vår vardag är ljud allt annat än lugnande. Det är ständigt brus som stressar och påverkar oss medvetet och omedvetet.
Ljudombudsmannen jobbar med att hitta lösningar på hur vi kan få ner ljudnivåer.
Samtidigt bearbetar vi politiker, arkitekter, för att få bättre ljudmiljöer.
Skicka in bilder och exempel på ljudförbättringar ner ser och hör. Ljudombudsmannen vill hålla debatten uppe mot målet att få ner vardagliga ljudnivåer med -10 dB.
Här är två bilder från journalisten Pelle Thörnberg.
Bilden visar tysta trappsteg som han såg på ett hotell i Visby förra veckan Närbild och avståndsbild. Skicka gärna in bilder till lars@ljudombudsmannen.se på bra ljudlösningar så visar jag dom här.

4 september 2015

Vet du hur mycket -10 dB är? Örat uppfattar dämpning med 10 dB som en halvering av ljudnivån.

Oavsett vilken volym du lyssnar på är skillnaden mellan dessa två ljudfiler ca 10 dB

Det är för att du ska få uppfattning om vad -10 db upplevs för oss människor.

Kan vara bra att veta.

Lyssna först på denna.

Sedan på denna. Den här ljudfilen är ca -10 dB lägre än den som är ovanför.

Det är inte enkelt att få ner ljudnivåer med 10 dB.

Men man kan ha det som mål. Det är vad LJUDO jobbar för.

1 september 2015

Ny höst och ny hemsida.

27 augusti 2015

Tillbaka efter semester. Så var det åter dags att konstatera att ljud påverkar.

Många gånger negativt. Detta vet vi som jobbar med ljud.

Detta står i aftonbladet 25 aug.

Jobbet kan öka risk för hjärtsjukdom

Press på jobbet, skiftarbete och buller – det är faktorer i arbetsmiljön som ökar risken för hjärtsjukdom och stroke.

-Det visar en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), som har granskat de senaste 30 årens forskning.

– Det är en signal som bör tas på största allvar. Arbetsmiljön är inte bara något som kan göra en lite ledsen – utan faktiskt svårt sjuk om den är dålig, säger Töres Theorell, professor och ordförande i projektet.

läs hela här

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/in…

18 juli 2015

Nu har vi ljudisolerat taket till restaurangen Coco & Carmen, Banérgatan 7 i Stockholm. Detta för att ljudet från restaurangen inte ska störa grannar.

 

18 juni 2015

Nu är det dags att fylla själen med energi.

Ljudombudsmannen tipsar om spellistan

”restaurang chill” på spotify.

https://open.spotify.com/user/josevkeulen/playlist…

Glad midsommar önska Ljudombudsmannen.se

5 maj 2015

Ljud är bra till allt, på rätt sätt. Även som skydd för påväxt på båten.

5 maj 2015

Mer quiet room i världenIMG_4314

4 maj

Nu är det fler och fler som vill ha bättre ljudmiljöer.

Förra kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth, 59, har fått nog.

Nu slår hon näven i krogbordet och ryter till – om nu någon kan lyssna i det allmänna sorlet.

http://www.expressen.se/halsoliv/omojligt-att-fora-ett-vanligt-samtal/

20 april 2015

Detta gillar vi på ljudombudsmannen

16 april 2015

Boverkets författningssamling.

Angående bullerskydd.

7:1 Allmänt

Byggnader skall dimensioneras och utformas med hänsyn till förekommande bullerkällor och så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas.

Jamen då så, då kör vi på det….

15 april 2015

Fick precis svar från JM. Så här skriver dom från Arbetsmiljöchef koncernstab. Det var trevligt.

Hej Lars

Tack för din synpunkt angående våra skyddsregler och om användningen av hörselskydd.

Vi har inte specifikt med det på skylten men det står tydligt reglerat i den dokumentation, Ordning och Skyddsregler, som skylten bara är ett minimalt axplock ifrån.

Vi har jobbat ganska mycket med just bullerfrågan och dennes koppling till säkerheten och ett exempel på det är att radio kåpor eller liknande är helt förbjudet på JMs arbetsplatser.

Jag tar dock med mig din tanke och allt går alltid att förbättra så när vi reviderar skylten är detta något jag lovar att ta med.

Vänliga hälsningar/Best regards

Mona Backlund

Arbetsmiljöchef koncernstab

13 april 2015

9 april 2015

Super bra exempel på sänkning av ljudnivåer.

Coop Konsum Brommaplan köpte nya kundvagnar i återanvändplast av miljöskäl.

På köpet fick vi tysta lätta vagnar. Win Win säger butikschef Jens Sörensen.

20 mars 2015

Åker du kollektivt. Välj bussen ur ljudsynpunkt. Där ligger ljudnivåerna mellan 65-70 dB. På tunnelbanan ligger de mellan 70-90 dB. Gränsen för skadligt buller ligger från 80 dB och uppåt. Hur stor skadan blir på lång sikt beror på hur lång exponering. Max 4 timmar per dag rekommenderas.

13 mars 2015

Buller är smuts, det måste bort

Det stod en tryckluftskompressor på Stenbergs gränd, Karlskrona 1967. Den dånade ut att ‘här pumpas trycket upp för något som kommer att låta ännu värre’. Bergborren. Och så brakade en ful sörja av ohyggliga ljud ut över Länsstyrelsens gård……

Läs mer här

23 februari 2015

visar TV4 ett skolexempel på hur du ljuddämpar mot din granne.

Ljudombudsmannen rekommenderar att titta på TV4 play för att se hur Martin gör steg för steg.

Mera sådant.

1 februari 2015

 • Buller är en hälsofara. Vi blir stressade, missa viktig information, skada våra öron, missa sociala kontakter och dö tidigare.
 • Rökningen på krogen försvann. Då tyckte vi det var konstigt att inte få röka, nu tycker vi rökning inomhus vore mycket konstigt. Idag har vi inga val om vi vill äta i lugn och ro, i framtiden blir det självklart. Om vi skulle prova en värld utan buller skulle ingen vilja ha mer.
 • Det lönar sig. Vi som har gamla öron har oftare god ekonomi. Om vi inte skräms iväg av störande ljud, sitter vi kvar och beställer mer.
 • Tekniska lösningar. Hur får jag tyst i mitt sovrum, ha med dig smörjkanna, olja det som gnisslar. Vet du om att IKEA:s rulväskor har tysta mjuka hjul.

2015 Nytt år och nya mål.

Tänk på hur du känner när köksfläkten stängs av. Phuuu..

Ljudombudsmannen behöver din hjälp för att få lägre ljudnivå i:

 • Klassrummet
 • Arbetsplatsen
 • Våra bostäder
 • Det offentliga rummet; hotell, restauranger mfl

Målet är att sänka ljudnivån med -10 dB. Det upplevs som en halvering av ljudnivån. Forskningen visar att höga ljudnivåer höjer puls, hjärtfrekvensen och ger ökad stress men framför allt förstörs vår hörsel.

Mina värsta exempel på ljudnedsmutsning är tunnelbanan, tåg, trafik, högljudda grannar, skolmatsalar. Vi kan inte acceptera detta. Så vad kan vi göra? Jo, påpeka, klaga och inte acceptera höga ljudnivåer.

En del saker kan vi påverka själva, andra saker ligger på myndigheters bord.

Detta kan vi göra själva.

Använd öronproppar

Använd inte musik i öronen mer än fyra timmar per dag

Ljuddämpa ditt sovrum så du får en bra sömn.

Tipsa om ljud du störs av så går vi vidare till myndigheter.

Skriv på protestlistan genom att skicka ett mail till lars@ljudombudsmannen.se

”Jag vill också ha lägre ljudnivåer i det offentliga rummet inklusive väntmusik i telefonen.”

Lars Bergh Ljudombudsmannen