Vad säger lagen om ljud?

Vill du göra en anmäla om höga ljudnivåer, klicka här.

Vad säger lagen angående ljud, dessa statliga verk har svaret.

Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Havs och vatten myndigheten, Generalläkaren, Konsumentverket, Luftfartsverket, Folkhälsomyndigheten, Sjöfartsverket, Trafikverket, Boverket, Trafikstyrelsen, Transport styrelsen, mfl.

Vill du få svar direkt? Kontakta Ljudombudsmannen

FAO Tidigare frågor

Hur länge får man festa? Nej, det finns inga tydliga regler om hur ofta man får ha fest eller hur sent man får spela musik.

Huvudregeln är att du inte får störa andra hyresgäster, varken på dagen eller natten.  Det kan väl anses vara normalt att ha fest någon gång per år med något högre musik.

För buller inom fastigheter (främst i sovrum och vardagsrum) rekommenderar Socialstyrelsen att följande riktvärden inte överskrids:

Maximalt ljud 45 dBA
Ekvivalent ljud 30 dBA
Ljud med hörbara tonkomponenter 25 dBA
Ljud från musikanläggningar 25 dBA

Utomhuskonserter, vad gäller?

Samma som ”inomhus”. 100 dBrms/115dBpeak samt 85 dBA för anställda, 24hleq.

Fläktar och kylaggregat vad gäller? Hur mycket får det låta.
Utomhusbuller: Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (SNV 1978:5). Mätningen sker utomhus t.ex. vid klagandens fasad eller tomtgräns.

Byggbuller regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15).

Externt industribullerbostäder, hotell, vård och under- visningslokaler och motsvarande Kontor Fritidsbebyggelse och område med rörligt friluftsliv.

Dagtid (kl. 07-18)
Ekvivalentnivå 50 (55)60 (65)40 (45)

Kvällstid (kl. 18-22)
Ekvivalentnivå 45 (50)55 (60)35 (40)

Nattetid (kl. 22-07)
Ekvivalent nivå maxnivå 40 (45)1 5550 (55)35 (40) 50

Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.

Värdena i tabellen är dBa, frifältsvärde. Värden inom parentes avser befintlig industri.

Det är viktigt att man inte glömmer att man skall lägga till 5 dB om det är ”tonala ljud”. Detta gäller för samtliga mätningar!

Om jag blir störd vad gör jag?
Är det hantverkare som arbetar i en lägenhet/villa/radhus eller på villa/radhus tomt så kan man kräva av grannen som anlitar hantverkaren att inga störande ljud skall förekomma innan 07.00 eller efter 21.00.

Det är fullständigt klarlagt att det inte är fritt fram för grannen att föra väsen hur som helst, ens dagtid. Var gränsen går är en bedömningssak, men att det finns en övre gräns är alldeles klart. Däremot är det också alldeles riktigt att spelrummet för att syssla med vinkelslip är större mellan 07 och 23, vida större än mellan 23 och 07. Men ”fritt fram” att föra väsen skall man inte räkna med.

Från och med april 2016 gäller skärpta krav för bullernivåer från fordon som mäts på bilbesiktningen.

Tidigare har maxvärdet för buller legat på 103 decibel för mc och personbilar. Men de nya reglerna utgår från de uppgifter som finns i fordonets registreringsbevis.

Exempelvis får en Volkswagen Golf som är godkänd för 80 decibel inte låta mer än det värdet, dock med en marginal på fem decibel.

Konsekvensen kan bli betydligt sänkta bullernivåer.

Vill du göra anmäla om höga ljudnivåer, klicka här.

 

 

Varför bry sig om ljud?

1. Vi ska vara rädda om öronen

De är oerhört känsliga kroppsdelar, svåra att reparera och operera.

2. För lugn och ro är bra för hälsan

Störande ljud på arbetsplatsen kan det ge ineffektivitet. I hemmet, störd nattsömn påverkar hälsan. 

3. För att få bättre ljudkvalitet i offentliga rummet. Om vi inte hör vad som sägs i flygplanet, perrongen kan det få allvarliga konsekvenser.

4. Det är ett handikapp att inte höra. Du kan bli betraktad som "korkad" och kännadig socialt isolerad med allt vad det innebär.

5. Bra ljud är roligt.                           

Finns det något härligare än sköna ljud som tex musik som får kroppen att rysa?