Ljudutbildning Lars Bergh 2024-02-05
24

Års erfarenhet inom ljud

SEDAN 1992
Unik kompetens med holistiska lösningar.

Samarbetat med en av världens främsta professorer, dr Thomas Lagö.

Styrelseledamot i SAMS Sveriges arbetsmiljöspecialister.
Grundare av matro.nu Restauranger med samtalsvänlig ljudmiljö.

UTBILDNING

Dedikerad ljudkurs för arkitekter

Nästa tillfälle: 15 februari 2024
Plats: Stockholm
Info: Heldagskurs. Minimum 10 deltagare. Lunch och fika ingår.

Pris: 7 900 SEK exklusive moms

Kursinnehåll
Lär dig grunderna i ljud och akustik, inklusive konstruktionstekniker och materialval för optimal ljudmiljö i hem, arbetsplatser och offentliga utrymmen. Utforska koncept som stomljud, flankljud och stegljud, och delta i praktiska övningar som blåsljudtest och efterklangsbedömning.
Vi går igenom
Konstruktion, Stomljud, Flankljud, Stegljud, Material, Placering, Isolering, Dämpning, Öppna landskap, Skolor, Restauranger, Hotell och mycket mer. Vad är 3,6,10 dB och vad det betyder i praktiken.
Användning
Tillämpa kunskapen i praktiken för att förbättra ljudklimatet i diverse miljöer.
Certifiering
Kursavslutning med utdelning av ljudcertifikat och en ljudhandbok.
UTBILDNING
Ljudkurs för arbetsgivare

Nästa tillfälle: 22 februari 2024
Plats: Stockholm
Info: Heldagskurs. Minimum 10 deltagare. Lunch och fika ingår.

Kostnad: 7 900 SEK plus moms

Kursinnehåll
Förstå ljudets påverkan på arbetsmiljön, lär dig genomföra ljudmätningar och skapa en stressreducerande ljudmiljö. Lär dig även vilka krav du kan ställa på arkitekter och inredare för en bättre ljudmiljö.
Vi går igenom
Hur fungerar ljud. Hur gör jag en ljudmätning. Hur skapar jag bättre ljudmiljö för mina medarbetare Vid skapar mindre stress? Vilka krav kan jag ställa på en arkitekt/inredare Kursen innehåller också praktiska övningar
Användning
Minska ljudstress och relaterade sjukskrivningar på arbetsplatsen.
Certifiering
Kursavslutning med utdelning av ljudcertifikat och en ljudhandbok.
UTBILDNING
Ljudkurs för fastighetsägare
Ljudkurs för fastighets-ägare

Nästa tillfälle: 29 februari 2024
Plats: Stockholm
Info: Heldagskurs. Minimum 10 deltagare. Lunch och fika ingår.

Kostnad: 7 900 SEK plus moms

Kursinnehåll
Grundläggande ljudlära och dess praktiska tillämpningar i fastighetsförvaltning, inklusive lagkrav, konstruktionstekniker och lösningar för att förbättra ljudisolering och dämpning.
Vi går genom
I vår kurs får du som fastighetsägare lära dig om: ljud och ljudlära, hur fungerar ljud, vad säger lagen, konstruktion, stomljud, stegljud, isolering, dämpning. Kursen innehåller också praktiska övningar.
Användning
Förbättra ljudklimatet i dina fastigheter.
Certifiering
Kursavslutning med utdelning av ljudcertifikat och en ljudhandbok.
UTBILDNING
Dedikerad ljudkurs för politiker

Nästa tillfälle: 07 mars 2024
Plats: Stockholm
Info: Heldagskurs. Minimum 10 deltagare. Lunch och fika ingår.

Kostnad: 7 900 SEK plus moms

Kursinnehåll
Förståelse för ljudmiljöns påverkan på offentliga rum och infrastruktur, inklusive konsekvenserna av politiska beslut, lagkrav, samt lösningar för att minska bullerskador och kostnader för samhället.
Vi går igenom
Vilka konsekvenser politiska beslut får på ljudklimatet. Hur får vi bättre ljudmiljö i det offentliga rummet? Vad säger lagen? Hur ser statistiken ut? Vilka skador och kostnader för samhället orsakar buller? Vad kan jag som politiker förbättra när det gäller arbetsmiljö? på skolor kontor offentliga rummet?
Användning
Formulera och implementera policyer för en bättre arbets- och offentlig miljö.
Certifiering
Kursavslutning med utdelning av ljudcertifikat och en ljudhandbok.
LÄR DIG MER OM LJUD

FAQ

Varför ska du bry dig om ljud och buller?
Varför ska du bry dig om ljud och buller?

1. För att du ska vara rädd om öronen
De är oerhört känsliga kroppsdelar, svåra att reparera och operera. Det är kul att kunna höra.

2. För att lugn och ro är bra för hälsan
Störande ljud på arbetsplatsen kan det ge ineffektivitet. I hemmet, störd nattsömn påverkar hälsan.

3. För att kunna ställa krav på bra ljudkvalitet i offentliga rummet.
Om vi inte hör vad som sägs i flygplanet, perrongen kan det få allvarliga konsekvenser.

4. Det är ett handikapp att inte höra. Du kan bli betraktad som "korkad" och känna dig socialt isolerad med allt vad det innebär.

5. För kunna ställa ljudkrav till arkitekten när du ska bygga hus eller på mäklaren när du ska köpa lägenhet/bostad.

3, 6 eller 10 dB, vad är skillnaden?
3, 6 eller 10 dB, vad är skillnaden?

Enkelt uttryckt kan man säga att 3 dB skillnad hör du inte. Så mellan 60 eller 63 spelar ingen roll, du hör ingen skillnad (i praktiken).

Mellan 60 eller 66 dB hör du skillnad men inte jättemycket.
Däremot går vi från 60 till 70 dB uppfattar örat det som dubbelt så högt. (vid 1000Hz).
Här kan du själv höra hur mycket (eller lite) 10 dB är.

Lyssna först på referensnivån.

Den kallar vi 0 dB.Använd upp/ner-piltangenterna för att öka eller sänka volymen. Rör inte volymen efter att du bestämt hur högt du vill lyssna på referensnivån.

Klicka på pilen.

Nu klickar du på pilen igen och då är ljudnivån 10 dB högre.

Denna nivå uppfattar örat det som dubbelt så högt.

Det betyder att 10 dB uppfattas som dubbelt så högt och det är bra att förstå.

Störande ljud på arbetsplatsen
Störande ljud på arbetsplatsen

Förtätning på kontor gör det svårt att uppfylla krav på god arbetsmiljö.
Det finns undersökningar som säger att dålig ljudmiljö ökar frånvaro och missnöje på arbetsplatsen. Koncentrationssvårigheter, huvudvärk, stress och sömnproblem kan också relateras till dålig ljudmiljö.

Här är några åtgärder som kan göras för att få ner ljudnivåer på arbetsplatsen

1. Sätt akustiktak.
2. Dämpa reflexer med ljudabsorbenter vid arbetsplatser och på vägg.
3. Använd heltäckningsmattor i gångstråk.

Skolan

Skolan är arbetsplats för barnen och har många gånger värre ljudmiljö än vanliga arbetsplatsen.

Gamla klassrum, bullriga matsalar är många elevers vardag. Vi kan ge dem en bättre arbetsmiljö.
På förskolor, finns det studier där 1 barn av 3 utvecklar tinnitus.
(Umeå Universitet Fredrik Sjödin)

I verkligheten är det ofta ljudtoppar på 80 dB.
Det är 20 dB för mycket. Det är inte klarlagt hur det påverkar barnen på lång sikt men det är troligt att både barn och personals hörsel skadas.Det går att förbättra ljudmiljön! Med rätt absorbenter i kombination med rätt möbler och utrustning kan göra stor skillnad för bättre ljudmiljö.
Vi har kunskaper att lösa dessa ljudproblem. När

ljudombudsmannen gjort en ljudbesiktning ger vi förslag på bra kostnadseffektiva åtgärder.

Vad säger lagen om ljud?
Vad säger lagen angående ljud, dessa statliga verk har svaret!

Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Havs och vatten myndigheten, Generalläkaren, Konsumentverket, Luftfartsverket, Folkhälsomyndigheten, Sjöfartsverket, Trafikverket, Boverket, Trafikstyrelsen, Transport styrelsen, mm.

Hur länge får man festa?
Nej, det finns inga tydliga regler om hur ofta man får ha fest eller hur sent man får spela musik.

Huvudregeln är att du inte får störa andra hyresgäster, varken på dagen eller natten. Det kan väl anses vara normalt att ha fest någon gång per år med något högre musik.

För buller inom fastigheter (främst i sovrum och vardagsrum) rekommenderar Socialstyrelsen att följande riktvärden inte överskrids:

Maximalt ljud

45 dBA

Ekvivalent ljud

30 dBA

Ljud med hörbara tonkomponenter

25 dBA

Ljud från musikanläggningar

25 dBA

 

Utomhuskonserter, vad gäller?
Samma som ”inomhus”. Max 100 dBrms/115dBpeak där publik kan stå.
Ljudnivå på arbetsplatser?
Gäller 85 dBA, 24hleq.
Fläktar och kylaggregat vad gäller?
Hur mycket får det låta.

Utomhusbuller: Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (SNV 1978:5). Mätningen sker utomhus t.ex. vid klagandens fasad eller tomtgräns

Byggbuller regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15)

Externt industribullerbostäder, hotell, vård och under- visningslokaler och motsvarande Kontor Fritidsbebyggelse och område med rörligt friluftsliv.

Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller?
Värden inom parentes avser befintlig industri.

Det är viktigt att man inte glömmer att man skall lägga till 5 dB om det är ”tonala ljud”. Detta gäller för samtliga mätningar.

  • Dagtid (kl. 07-18)
    Ekvivalentnivå 50 (55), 60(65), 40(45)
  • Kvällstid (kl. 18-22)
    Ekvivalentnivå 45(50), 55(60) 35(40)
  • Nattetid (kl. 22-07)
    Ekvivalent nivå maxnivå 40(45), 50(55), 35(40)
Om jag blir störd vad gör jag?

Är det hantverkare som arbetar i en lägenhet/villa/radhus eller på villa/radhus tomt så kan man kräva av grannen som anlitar hantverkaren att inga störande ljud skall förekomma innan 07.00 eller efter 21.00.

Det är fullständigt klarlagt att det inte är fritt fram för grannen att föra väsen hur som helst, ens dagtid. Var gränsen går är en bedömningssak, men att det finns en övre gräns är alldeles klart.

”Fritt fram” att föra väsen skall man inte räkna med.

Vill du göra anmäla om höga ljudnivåer, klicka här.